ថៃនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តយន្តការធ្វើចត្តាឡីស័ក “Test & Go” ឡើងវិញដល់អ្នកដំណើរ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច ហើយក៏ដោយចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងប្រទេសផងដែរ

ថៃនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តយន្តការធ្វើចត្តាឡីស័ក “Test & Go” ឡើងវិញដល់អ្នកដំណើរ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច ហើយក៏ដោយចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងប្រទេសផងដែរ។

 

ប្រភព ៖ CNA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *