អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ឯកឧត្តម គួច ចំរើន ទទួលបានជ័យលាភីរង្វាន់ទីក្រុងទេសចរណ៍ស្អាតឆ្នាំ២០២២ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ឯកឧត្តម គួច ចំរើន ទទួលបានជ័យលាភីរង្វាន់ទីក្រុងទេសចរណ៍ស្អាតឆ្នាំ២០២២ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *