នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមប្រកាសថា កម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ (ចិន) ក្នុងកម្រិតខ្សោយ និងនៅថ្ងៃទី២០-២៥ ខែមករា ទទួលរងឥទ្ធិពលជម្រាបនៃសម្ពាធទាប (ឥណ្ឌូនេស៊ី) ក្នុងកម្រិតខ្សោយ ដែលអាចនាំឲ្យមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតខ្សោយដោយអន្លើរ

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមប្រកាសថា កម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ (ចិន) ក្នុងកម្រិតខ្សោយ និងនៅថ្ងៃទី២០-២៥ ខែមករា ទទួលរងឥទ្ធិពលជម្រាបនៃសម្ពាធទាប (ឥណ្ឌូនេស៊ី) ក្នុងកម្រិតខ្សោយ ដែលអាចនាំឲ្យមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតខ្សោយដោយអន្លើរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *