សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានអាស៊ាន បានអញ្ជើញធ្វើដំណើរដល់ខេត្តព្រះសីហនុហើយ នៅព្រឹក ថ្ងៃ ទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ ដើម្បីបើកវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២ នៅល្ងាចនេះ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានអាស៊ាន  បានអញ្ជើញធ្វើដំណើរដល់ខេត្តព្រះសីហនុហើយ នៅព្រឹក ថ្ងៃ ទី ១៨  ខែ មករា  ឆ្នាំ ២០២២ នេះ ដើម្បីបើកវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២ នៅល្ងាចនេះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *