រាជរដ្ឋាភិបាល កំណត់យកទិវានយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ ថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូទៅក្នុងប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំ ដោយមិនឈប់សម្រាក

រាជរដ្ឋាភិបាល កំណត់យកទិវានយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ ថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូទៅក្នុងប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំ ដោយមិនឈប់សម្រាក។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *