រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង ប្រកាសការបិទបញ្ចប់នៃការស្រាវជ្រាវ និងយកសំណាកហើយ លើអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន ១១នាក់ ក្នុងនោះមានម្នាក់ មានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ តែជាប្រភេទ Delta

លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ លើអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន ១១នាក់ ក្នុងនោះមានម្នាក់ មានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ តែជាប្រភេទ Delta (បានបញ្ជាក់ដោយ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា) និង១០នាក់ផ្សេងទៀតគឺ អវិជ្ជមាន (បញ្ជាក់ដោយ GeneXpert) រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង ប្រកាសការបិទបញ្ចប់នៃការស្រាវជ្រាវ និងយកសំណាកហើយ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *