ប្រភពសារព័ត៌មានរ៉យទ័រ ថាអតីតមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ា លោកស្រី Aung San Suu Kyi នឹងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសចំនួនប្រាំបទចោទបន្ថែមទៀត

ប្រភពសារព័ត៌មានរ៉យទ័រ បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រ ថាអតីតមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ា លោកស្រី Aung San Suu Kyi នឹងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសចំនួនប្រាំបទចោទបន្ថែមទៀត ពីបទប្រព្រឹត្តិអំពើពុករលួយ ដែលបទចោទនីមួយៗអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារជាអតិបរមា 15 ឆ្នាំ។

ប្រភព ៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *