ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មី១០នាក់ (ករណីនាំចូល៤នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍៦នាក់ ជាប្រភេទអូមីក្រុង), ជាសះស្បើយ១៥នាក់

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មី១០នាក់ (ករណីនាំចូល៤នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍៦នាក់ ជាប្រភេទអូមីក្រុង), ជាសះស្បើយ១៥នាក់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *