អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី វឌ្ឍនភាពមូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់ និងទិសដៅការងារបន្ត របស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅព្រឹកនេះផងដែរ

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី វឌ្ឍនភាពមូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់ និងទិសដៅការងារបន្ត របស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅព្រឹកនេះផងដែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *