ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មី១៤នាក់ (ករណីនាំចូល១២នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍២នាក់ ជាប្រភេទអូមីក្រុង), ជាសះស្បើយ៩នាក់

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មី១៤នាក់ (ករណីនាំចូល១២នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍២នាក់ ជាប្រភេទអូមីក្រុង), ជាសះស្បើយ៩នាក់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *