នៅថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន១៥នាក់(PCR)សុទ្ធតែជាប្រភេទអូមីក្រុង ក្នុងនោះករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ចំនួន៣ករណី(អូមីក្រុង) ,ជាសះស្បើយចំនួន ៩នាក់ និងគ្មានករណីស្លាប់ថ្មីទេ

នៅថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន១៥នាក់(PCR)សុទ្ធតែជាប្រភេទអូមីក្រុង ក្នុងនោះករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ចំនួន៣ករណី(អូមីក្រុង) ,ជាសះស្បើយចំនួន ៩នាក់ និងគ្មានករណីស្លាប់ថ្មីទេ ។

មកទល់ពេលនេះ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩សរុបចំនួន១២០.៦៣៦នាក់ ,ជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១១៧.០២៣នាក់ និងករណីស្លាប់សរុបចំនួន៣.០១៥នាក់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *