តាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែមករានេះតទៅ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ណែនាំទៅប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាទាំងអស់ឱ្យចាប់ផ្ដើមទទួលចុះឈ្មោះសិស្សចូលរៀន និងបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២

ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែមករានេះតទៅ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ណែនាំទៅប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាទាំងអស់ឱ្យចាប់ផ្ដើមទទួលចុះឈ្មោះសិស្សចូលរៀន និងបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ តាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *