ការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១៖

ករណីឆ្លងថ្មី ០៣នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)

ករណីជាសះស្បើយ ១១នាក់

ករណីស្លាប់ ០១នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *