ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការមេរោគកូវីដ១៩ Novavax ដាក់សំណើសុំឲ្យទីភ្នាក់ងារ FDA អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់

ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការមេរោគកូវីដ១៩ Novavax បានប្រកាសថា ខ្លួនបានដាក់បញ្ជូនទិន្នន័យចុងក្រោយ ស្តីពីវ៉ាក់សាំងបង្ការរបស់ខ្លួន ទៅកាន់រដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថសហរដ្ឋអាម៉េរិក (FDA) ក្នុងការរំពឹងថា នៅក្នុងខែនេះ នឹងដាក់សំណើសុំឲ្យទីភ្នាក់ងារ FDA អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *