ការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៖

-ករណីឆ្លងថ្មី ១៤នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ ១២នាក់

-ករណីស្លាប់ ០នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *