កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូ ស ជំរុញ ឫដូសទី៣ ជូនដល់កុមារ និងយុវវ័យ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំ ដល់អាយុ ក្រោម ១៨ឆ្នាំ និងប្រជាពលរដ្ឋអាយុ ១៨ឆ្នាំឡើង

កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូ ស ជំរុញ ឫដូសទី៣ ជូនដល់កុមារ និងយុវវ័យ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំ ដល់អាយុ ក្រោម ១៨ឆ្នាំ និងប្រជាពលរដ្ឋអាយុ ១៨ឆ្នាំឡើង។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *