នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្លាំងអាវុធហត្ថបានបញ្ជូនក្រុមចោរប្លន់ ដែលដឹកនាំប្លន់ដោយលោក វីលៀម ហ្គ័ងមកកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្លាំងអាវុធហត្ថបានបញ្ជូនក្រុមចោរប្លន់ ដែលដឹកនាំប្លន់ដោយលោក វីលៀម ហ្គ័ង មកកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីបន្តនីតិវិធី ពាក់ព័ន្ធករណីប្លន់អ្នកលក់ឡេ ឈ្មោះ អ៊ាន សៀវម៉ី។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *