នៅថ្ងៃនេះមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ នោះទេ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មីរកឃើញ៤នាក់, ជាសះស្បើយ១២នាក់

នៅថ្ងៃនេះមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ នោះទេ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មីរកឃើញ៤នាក់, ជាសះស្បើយ១២នាក់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *