កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៦នាក់, ជាសះស្បើយ១០នាក់, ស្លាប់ចំនួន២នាក់ (១នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៦នាក់, ជាសះស្បើយ១០នាក់, ស្លាប់ចំនួន២នាក់ (១នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *