កម្ពុជារកឃើញ មនុស្ស ២ នាក់ទៀត ឆ្លងមេរោគ កូវីដ -១៩ បំប្លែងថ្មី អូមីក្រុងលើ ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ២នាក់ធ្វើ ដំណើរមក ពីក្រៅប្រទេស

កម្ពុជារកឃើញ មនុស្ស ២ នាក់ទៀត ឆ្លងមេរោគ កូវីដ -១៩ បំប្លែងថ្មី អូមីក្រុងលើ ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ២នាក់ធ្វើ ដំណើរមក ពីក្រៅប្រទេស៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *