រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចបន្តផ្អាកជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី និងការដំឡើងបៀវត្សតាមឋានន្តរសក្ដិ និងថ្នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២។

រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចបន្តផ្អាកជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី និងការដំឡើងបៀវត្សតាមឋានន្តរសក្ដិ និងថ្នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *