សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៖

-ករណីឆ្លងថ្មី ៨នាក់ (លទ្ធផលបញ្ចាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ ១២នាក់

-ករណីស្លាប់ ០៣នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង  ០២នាក់)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *