សារចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ផ្ញើជូនប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទទួលរងគ្រោះដោយការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង

សារចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ផ្ញើជូនប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទទួលរងគ្រោះដោយការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង

Condolence of the Royal Government of Cambodia to People of the United States of America over severe devastation caused by tornadoes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *