សេចក្កីណែនាំ ស្ដីពីបែបបទនីតិវិធីនៃការ ចុះបញ្ជីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ សម្រាប់វិស័យឯកជន

សេចក្កីណែនាំ ស្ដីពីបែបបទនីតិវិធីនៃការ ចុះបញ្ជីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ សម្រាប់វិស័យឯកជន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *