ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយនានាទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយនានាទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដោយប្រេងសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ ៤.១០០រៀល/លីត្រ (ធ្លាក់ចុះ១០០រៀល) និងប្រេងម៉ាស៊ូត ត្រូវលក់តម្លៃ ៣.៧៥០រៀល/លីត្រ (ធ្លាក់ចុះ១០០រៀល)។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *