រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៨នាក់, ជាសះស្បើយ១២នាក់, ស្លាប់ចំនួន ៣នាក់ (២នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)

រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៨នាក់, ជាសះស្បើយ១២នាក់, ស្លាប់ចំនួន ៣នាក់ (២នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *