ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ប្រកាសអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាធ្វើប្រហុក ផ្អក ឬត្រីឆ្អើរ ខណៈដែលរដូវនេសាទ និងរដូវត្រូវត្រីខ្លាំងបានដល់ចាប់ពីថ្ងៃទី១២-១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នៅភូមិសាស្ត្រទន្លេសាបខេត្តកណ្តាល និងរាជធានីភ្នំពេញ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ប្រកាសអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាធ្វើប្រហុក ផ្អក ឬត្រីឆ្អើរ ខណៈដែលរដូវនេសាទ និងរដូវត្រូវត្រីខ្លាំងបានដល់ចាប់ពីថ្ងៃទី១២-១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នៅភូមិសាស្ត្រទន្លេសាបខេត្តកណ្តាល និងរាជធានីភ្នំពេញ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *