កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០២១

កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០២១


– លើប្រជាជនអាយុពី ១៨ឆ្នាំឡើង មាន ១០១,១៨% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់
– លើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៩៨,៩០% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១,៨២៧,៣៤៨នាក់
– លើកុមារអាយុពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ មាន ១០៤,៨២% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១,៨៩៧, ៣៨២នាក់
– លើកុមារអាយុ ០៥ឆ្នាំ មាន ៩៤,២៧% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ៣០៤,៣១៧នាក់
– លទ្ធផលចាក់វ៉ាក់សាំងធៀប នឹងចំនួនប្រជាជនសរុប ១៦លាននាក់ មាន ៨៨,៧៦%៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *