ប្រមុខការទូតកម្ពុជា ឯកឧត្ដម ប្រាក់ សុខុន នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី២ នៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង រដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍នៃក្រុមប្រទេស G7 នៅថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូខាងមុខនេះ

ប្រមុខការទូតកម្ពុជា ឯកឧត្ដម ប្រាក់ សុខុន នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី២ នៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង រដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍នៃក្រុមប្រទេស G7 នៅថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូខាងមុខនេះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *