កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន១៥នាក់, ជាសះស្បើយ១២នាក់, ស្លាប់ចំនួន ៤នាក់ (៣នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន១៥នាក់, ជាសះស្បើយ១២នាក់, ស្លាប់ចំនួន ៤នាក់ (៣នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *