សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានផ្ញើសារនយោបាយទៅអ្នកវិភាគទាំងឡាយដែលចោទថា «….កម្ពុជាដើរខុសរឿងជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានផ្ញើសារនយោបាយទៅអ្នកវិភាគទាំងឡាយដែលចោទថា «….កម្ពុជាដើរខុសរឿងជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។ សម្តេចបញ្ជាក់ដោយចោទជាសំនួរថា យើងប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលពីអាស៊ាន ដែលមកនៅ៩ ឲ្យទៅជា១០វិញ តើខុសត្រង់ណា?  កម្ពុជាធ្វើដើម្បីសុខុដុមនីយកម្មអាស៊ាន ស្របនឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ាន តើខុសត្រង់ណា ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *