ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំ Pfizer បាននិយាយថា វ៉ាក់សាំងជំនួយ COVID-19 របស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពអាចការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគបំប្លែងខ្លួនថ្មី omicron

 ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំ Pfizer បាននិយាយថា វ៉ាក់សាំងជំនួយ COVID-19 របស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពអាចការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគបំប្លែងខ្លួនថ្មី omicron ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *