រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ(អ.ប.ព) ធ្វើការអង្កេត ស្រាវជ្រាវ និងចាត់វិធានការច្បាប់ ចំពោះលោក ឈួរ ច័ន្ធឌឿន អតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ពាក់ព័ន្ធនិងការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកជាង២ពាន់ហិកតា

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ(អ.ប.ព) ធ្វើការអង្កេត ស្រាវជ្រាវ និងចាត់វិធានការច្បាប់ ចំពោះលោក ឈួរ ច័ន្ធឌឿន អតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ពាក់ព័ន្ធនិងការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកជាង២ពាន់ហិកតា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *