សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសថា បន្ទាប់ពីសម្តេច គឺ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត នឹងក្លាយជាបេក្ខភាព នាយករដ្ឋមន្ត្រី ដោយមានការគាំទ្រពី សម្តេចផ្ទាល់

ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសថា បន្ទាប់ពីសម្តេច គឺ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត នឹងក្លាយជាបេក្ខភាព នាយករដ្ឋមន្ត្រី ដោយមានការគាំទ្រពី សម្តេចផ្ទាល់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *