ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ពីថ្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់ថ្ងៃទី១-១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដោយសាំងធម្មតា ចុះមកត្រឹម៤២០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ ខណៈម៉ាសូត ៣៨៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ពីថ្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់ថ្ងៃទី១-១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដោយសាំងធម្មតា ចុះមកត្រឹម៤២០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ ខណៈម៉ាសូត ៣៨៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *