ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្ម និងសំណង់ សម្រេចបង្កើតក្រុមការងារចុះពិនិត្យ និងស្រាវជ្រាវការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ទន្លេសាប។

ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្ម និងសំណង់ សម្រេចបង្កើតក្រុមការងារចុះពិនិត្យ និងស្រាវជ្រាវការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ទន្លេសាប។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *