សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការរកឃើញ និងការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ វ៉ារ្យ៉ង់ថ្មី ឈ្មោះអូមីក្រុង។

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការរកឃើញ និងការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ វ៉ារ្យ៉ង់ថ្មី ឈ្មោះអូមីក្រុង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *