សូមផ្តាំផ្ញើដល់អ្នកបើកបរគ្រប់រូបកុំយក គំរូ តាមអ្នកបំពានទាំងនេះ

សូមផ្តាំផ្ញើដល់អ្នកបើកបរគ្រប់រូបកុំយក គំរូ តាមអ្នកបំពានទាំងនេះ  ព្រោះថាបើអ្នក នាំគ្នាជិះបែបនេះគ្រប់គ្នា មិនបាច់ បង្កើតផ្លូវ បង្កើតច្បាប់មកធ្វើ អីទេ  ! ព្រោះសណ្តាប់ធ្នាប់នឹងលែងមានហើយ អ្នក វេទនាគ្មាននរណាក្រៅពី ខ្លួនអ្នកទេ  !៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *