និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា បានបិទខ្ទប់គេហទំព័រចំនួន ៧៩

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា បានបិទខ្ទប់គេហទំព័រចំនួន ៧៩ ក្រោយពី បានរកឃើញថា គេហទំព័រទាំងអស់នេះ ធ្វើប្រតិបត្តិការ និងផ្ដល់សេវាល្បែងស៊ីសង ខុសច្បាប់នៅកម្ពុជា៕

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *