ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៤៨នាក់ ឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ជាសះស្បើយចំនួន ៤៥នាក់ និងស្លាប់ ០៤នាក់ (០២នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)

តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៤៨នាក់ ឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ជាសះស្បើយចំនួន ៤៥នាក់ និងស្លាប់ ០៤នាក់ (០២នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣៧នាក់

– អ្នកដំណើរពីបរទេស ១១នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ សរុប៖

– អ្នកឆ្លងសរុប= ១១៩,៦៣៦នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយ= ១១៦,០២៤នាក់

– អ្នកស្លាប់= ២,៨៧៦នាក់៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *