ក្លឺប Aston Villa បានប្រកាសតែងតាំងលោក Stevan Gerrard

អង់គ្លេស៖ ក្លឺប Aston Villa បានប្រកាសតែងតាំងលោក Stevan Gerrard ជាអ្នកចាត់ការក្រុមថ្មី ជាមួយនឹងកិច្ចសន្យារយៈពេល ៣ឆ្នាំកន្លះ បន្ទាប់ពីក្លិបបានបណ្ដេញលោក Deam Smith ចេញពីតំណែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *